بهتر است، پیش از وضو، دستها را تا مچ بشوییم، ولی این شستن، جزو اعمال وضو نمی باشد.

 

photo آموزش عکس به عکس وضو گرفتن درست

پس اینگونه وضو می گیریم:

پیش از هر چیز نیت می کنیم، یعنی با قصد انجام وضو و برای اطاعت از دستور خداوند عالم، وضو را آغاز می کنیم.
۱- به نیت وضو صورت را از بالا به پایین – از جایی که موی سر روییده تا چانه – می شوییم.

بقیه در ادامه مطلب…

photo آموزش عکس به عکس وضو گرفتن درست
۲- پس از شستن صورت، دست راست را از آرنج تا نوک انگشتان، از بالا به پایین، می شوییم.

photo آموزش عکس به عکس وضو گرفتن درست
۳- بعد از شستن دست راست، دست چپ را مانند دست راست می شوییم.

photo آموزش عکس به عکس وضو گرفتن درست
۴- بعد از شستن صورت و دست ها با رطوبتی که بر دست مانده، جلوی سر را مسح می کنیم؛
یعنی دست را بر سرگذاشته و کمی به طرف پیشانی می کشیم.

photo آموزش عکس به عکس وضو گرفتن درست
۵- پس از مسح سر، پای راست را از نوک انگشت تا آخر روی پا (مفصل) مسح می کنیم.

photo آموزش عکس به عکس وضو گرفتن درست
۶- و در پایان پای چپ را مانند پای راست مسح می کنیم و با این عمل وضو تمام می شود.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۱ تیر ۱۳۹۰