photo ایا کسی که از بیماری شدید بمیرد بخشیده می شود

گاه شاهد این هستیم که فردی به شدت بیمار می شود و حتی ممکن است سالها رنج و سختی را تحمل کند و سرانجام دار فانی را وداع بگوید . آیا گناهانی که این فرد قبل از بیماری انجام داده به واسطه ی عذاب بیماری بخشیده می شود. در این زمینه حدیثی هست از حضرت محمد ( ص) که می فرمایند :

از برای شخص بیمار چهار خصلت وجود دارد
۱- قلم از اوبرداشته شود (یعنی آن واجبی که بر اثر بیماری ترک کرده و یا آن حرامی که بر اثر بیماری مجبور به انجامش شده مواخذه نمی شود)
۲- خداوند به فرشته (اعمال)دستور می دهد که هر عبادتی که در حال سلامتی انجام می داده برایش بنویسند
۳- و (چون)بیماری در هرعضوی از اعضای بدنش وارد می شود ،گناهان آن عضو خارج می شود و اگر (در این حال از بیماری)مرد آمرزیده مرده است
۴- و اگر سلامتی بازیافت و زنده بماند(بازهم) آمرزیده شده است.
(و آمرزش مربوط به حق الله است و حقوق مردم با بیماری از انسان ساقط نمی شود)
وسایل الشیعه ج۲ص۴۰۱)

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱ تیر ۱۳۹۲