بافتن دستکش پنج انگشتی و تک انگشتی

عکس, بافتن دستكش پنج انگشتي و تک انگشتی

دستکش ها به دو مدل پنج انگشتی و تک انگشتی هستند که از لحاظ بافت دستکشهای تک انگشتی راحت تر هستند اما کار با دستکش ۵ انگشتی ساده تر می باشد. ابتدا آموزش دستکش ۱ انگشتی کودکانه ( دستکش به شکل جوجه تیغی) را اموزش می دهیم و سپس دستکش تک انگشتی مردانه و در انتها دستکش ۵ انگشتی مردانه

بقیه در ادامه مطلب…عکس, بافتن دستكش پنج انگشتي و تک انگشتی

طرزبافت دست کش یک انگشتی

پشت وروی دستکش باهم بافته میشود .برای سایز کودکان دبستانی بامیل ۳٫۵ چهل دانه سر انداخته و۵سانتی متر کشپافت یکی رو یکی زیر می بافید .بعد شروع به ساده بافی کرده بدین ترتیب که نصف دانه هاباکاموای پرز دار بافته می شود ونصف دیگر که همان پشت دستکش است باکاموای ساده بافته شود .

معمولا ضخامت کامواهای پرز دار کم است بنا بر این انرا بانخ ساده ونازک همرنگ خودش باهم گرفته ومی بافید.

دورج ساده بافی کرده وحالا از نصف کار شروع به زیاد کردن برای بافت انگشت می کنید.

زیادکردن به روش نامریی ضورت می گیرد ونباید سوراخ یا درزی دربافت دیده نشود.بدین ترتیب که میان دانه های بافته شده از روی کار نخی افقی وجوددارد بامیل بافتنی از زیرنخ رفته وانرا روی میل سمت چپ قرار می دهید  واز زیر می بافید بافت راادامه می دهید .اضافه کردن ازروی کار انجام مشود .رج اول یک دانه اضافه واز رج سوم به بعددودانه به دوطرف دانه های زیاد شده .اضافه می گردد.تاکل دانه هابه ۵۵ دانه برسد .

دانه های اضافه شده برای شست راذاخل سنجاق قفلی گرفته وپشت وروی دستکش راباهم می بافیدوقتی به ارتفاع ۱۵ سانتی متر رسید برای اینکه شبیه سر جوجه تیغی شودازهرطرف دررفت وبرگشت یک دانه کور کرده درپایان چهار دانه راباهم کور می کنید . برای بافت انگشت دانه هارا از سنجاق قفلی خارج کرده وبه انداز ه۴سانتی متر ببافید.بعداز هر طرف یک دانه کور کرده تا۹ دانه بماند و از داخل انها نخ رد کرده ودانه ها راجمع کنید. در پایان درز پهلو ی دستکش وانگشت را دوخته وچشم ها ودهان راباسوزن ونخ بدوزیید.

عکس, بافتن دستكش پنج انگشتي و تک انگشتی

برای بافت دستکش مردانه  از میل شماره ٣.۵ ونخ صددر صد پشم استفاده کنید.۶٠ دانه برای پشت وجلو کار باهم سرانداخته و١٠ سانتی متر کشباف ببافید روی کار را حتما از بافت پیچ ویا لوزی استفاده نمایید (بافت مانند دستکش جوجه تیغی) بعد از اتمام کار  خود را با اب گرم وصابون بشویید تا بافت کمی سفت شده و
حالت نمدی پیدا کند.وپرزهای پشم روی ان نمایان شود.

 

آموزش بافتن دستکش ۵ انگشتی بلند:

عکس, بافتن دستكش پنج انگشتي و تک انگشتی

نخ مورد نیاز:۱ کلاف ۱۰۰ گرمی سفید
۱ کلاف ۱۰۰ گرمی مشکی
میل گرد با نخ کوتاه سایز۳
۵ میل سایز ۵/۲ و۳
مقیاس:۳۲*۲۳ برای میل سایز۳

بافت مطابق نقشه به روش ساده بافی می باشد.
طرز بافت دستکش راست
با میل ۵ تا یی بایست گردبافی کنید(بدون درز)
۶۴ تا دونه روی میل سایز۵/۲ (۵ میل) سربندازین و۸ دور کشباف ۲ زیر ۲ رو ببافین.
حالا با میل گرد سایز ۳ یک دور از ززیر ببافین وهمزمان ۴ تا دونه در طول رج کم کنین.(تعداد دونه ۶۰ تا)
با توجه به نقشه به اینصورت پیش برین:
درحالیکه بار اوله که نقشه رو میندازین دردور اول ۶ تا دونه در طول دور کم کنین ودر رج ۱۴ (آخرین دور نقشه) ۶ تا دوهه کم کنین.(تعداد دونه ها ۴۸ تا)
برای بار دوم پیاده کردن نقشه ۶ تا دونه در دور اخر کم کنین.(تعداد دونه ها۴۲ تا)
برای بار سوم پیاده کردن نقشه ۶ تا دونه در دور اخر زیاد کنین.(تعداد دونه ها۴۸ تا)
وقتی بافتتون تقریبا ۲۵ سانت شد یه علامت روی دونه دوم نقشه برای ایجاد انگشت شست بزارین.
یه بار دیگه نقشه رو پیاده کنین وهمزمان برای  انگشت شست به اینصورت عمل کنین یه ژوته هر طرف دونه علامت دار و در دور بعد دونه ژوته دار رو بصورت پیچدار به زیر ببافین(یعنی به جای اینکه نخ رو روی میل  بندازین بمنظور پیشگیری از ایجاد حفره پشت میل بندازین).هر یه دور در میون به ترتیب گفته شده دونه اضافه کننین تا در مجموع ۶ بار بشه.این دونه اضافه کردنها رو با رنگ مشکی انجام بدین.
بعد از همه دونه اضافه کردنها ۱۳ تا دونه برای شست ودر مجموع ۶۰ تادونه داریم .
وقتی از شروع ایجاد شست ۵ سانت گذشتین ۱۳ تا دونه شست رو توی سنجاق بگیرین.دور بعد ۱ دونه پشت دونه های شست سربندازین که در مجموع ۴۸ تا دونه داشته باشین.به بافت مطابق نقشه ادامه بدین.بعد از یه بار پیاده کردن نقشه با یک رنگ نخ بافتو ادامه بدین.وقتی ۵/۳ سانت از رها کردن دونه های شست گذشت ۱۹ تا دونه اول روبرای توی دست به یه سنجاق دیگه(یا میل دیگه)  بگیرین. ۱۰ تادونه بعدی توی میل باشه و۱۹ تای بعدی رو هم برای بیرون دست توی یه میل دیگه یا سنجاق دیگه بگیرین..
بافت انگشت کوچک:
برای انگشت کوچک ۱۰ تا دونه رو باضافه ۲ تا دونه که به سمت داخل دست بهش اضافه می کنین در نظر بگیرین(تعداد دونه ۱۲ تا) با رنگ مشکی ۶ سانت ساده بافی کنین سپس همه دونه ها رو بادوتایکی از زیر نصف کنین و نخ رو ببرین واز همه ۶ تا دونه باقیمونده رد کنین.
همه ۳۸ تا دونه باقیمونده رو باضافه  ۲تا دونه اضافه که از سمت داخل دست اضافه شده (با سرانداختن) روی یه میل بگیرین.(تعداد دونه ها۴۰ تا).دو دور با رنگ مشکی ساده ببافین۲ تا دونه بافته شده سمت انگشت کوچک و ۶ تا دونه از هر طرف این دونه ها به میل اصلی بگیرین وبقیه ۲۶ تا دونه رو توی یه میل دیگه نگهدارین.
بافت انگشت انگشتر:
۱۴ تا دونه داریم.۱ دونه هم از سمت دونه های به میل گرفته شده با سرانداختن اضافه کنین.با نخ مشکی حدود ۵/۷ سانت ساده ببافین.با دوتا یکی کردن دونهها رو نصف کنین وسپس نخ رو ببرین و از۸ تا دونه  باقیمونده رد کنین.
بافت انگشت وسط:
۶ تا دونه از روی دست و۶ تا دونه از پشت دست به میل بگیرین باضافه ۲ تا دونه بافته شده از سمت انگشت انگشتر و باضافه ۱ دونه اضافه که با سرانداختن از سمت دونه های روی میل مونده بگیرین تا در مجموع ۱۵ تا دونه بشه.
با نخ مشکی ۵/۸ سانت ساده ببافین.سپس با دوتا یکی کردن دونه هارو نصف کنین ونخ رو ببرین واز ۸ تا دونه باقیمونده رد کنین.
بافت انگشت نشانه:
۱۴ تا دونه باقیمونده رو روی ۵ میل سایز۳ بندازین  ودوتا دونه از سمت انگشت وسط بگیرین(تعداد دونه ها۱۶ تا)۷ سانت با نخ مشکی ساده ببافین و سپس با دوتا یکی کردن دونه هارو نصف کنین ونخ رو ببرین واز ۸ تا دونه باقیمونده رد کنین.

بافت انگشت شست:
۱۳ تا دونه شست رو باضافه ۵ تادونه لبه پشت روی میل بگیرین.(تعداد دونه ها۱۸ تا)
۶ سانت با نخ مشکی ساده ببافین. سپس با دوتا یکی کردن دونه هارو نصف کنین ونخ رو ببرین واز ۹ تا دونه باقیمونده رد کنین.
طرز بافت دستکش چپ
مشابه دست راست عمل کنین ولی عکس اون برای مثال برای انگشت شست به جای دونه دوم دونه یکی مونده به اخر بایستی مدنظر قرار گیرد.وقتی به بافت انگشت کوچک رسیدین مشابه یر عمل کنین:
۱۹ تا دونه روی یه سنجاق یامیل جدا بگیرین(برای روی دست) سپس ۱۰ تا دونه رو روی میل نگهدارین و ۱۹ تا دونه بعدی رو برای توی دست دوباره به همون میل جداگانه بگیرین.
عکس, بافتن دستكش پنج انگشتي و تک انگشتی

خسته نباشید.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲ دی ۱۳۹۰


خرید پستی گیرنده تلویزیون دیجیتال DVB T مخصوص کامپیوتر و لپ تاپ

گیرنده تلویزیون دیجیتال DVB-T
دریافت ۲۵ کانال رادیویی وتلویزیونی با کیفیت DVD بدون نیاز به اینترنت
اتصال به کامپیوتر و لپ تاپ از طریق پورت USB
دارای آنتن پرتابل مگنت دار و قابلیت اتصال به آنتن هوایی
دارای نرم افزار قدرتمند برای نمایش تصاویر دریافتی
قابلیت ضبط برنامه های در حال پخش با کیفیت بالا
قابلیت تهیه عکس وذخیره بر روی هارد دیسک از برنامه های درحال پخش
دریافت کلیه کانال های رادیویی وتلویزیونی به صورت دیجیتال

شبکه های قابل دریافت :
شبکه های ۱(سراسری) – ۲(سراسری) – ۳(جوان و ورزش) – ۴(علم و تکنولوژی) – ۵(تهران) – ۶(خبر) – ۷(آموزش) – ۸(معارف) – ۹(مستند) – ۱۰(جام جم) – ۱۱(iFilm – آی فیلم) – ۱۲(PressTV پرس تی وی) – ۱۳(العالم) – ۱۴(شما) – ۱۵(بازار) + ۱۰ شبکه رادیویی

ویژگی ها :
- گیرنده ۱۵ کانال داخلی و ماهواره ای ایران و ۱۰ شبکه رادیویی
– مشاهده شبکه های تلویریونی با کیفیت ماهواره (DVD) به صورت دیجیتال بدون نیاز به دیش
– تامین برق مورد نیاز از پورت usb ، بدون نیاز به آداپتور خارجی
– امکان تهیه عکس از برنامه های در حال نمایش
– اتصال آسان از طریق پورت usb
– امکان تهیه لیست کانال های مورد علاقه
– گارانتی تعویض

توجه : اگر شهر شما هنوز پخش دیجیتال را پشتیبانی نمی کند میتوانید از این گیرنده به عنوان تلویزیون آنالوگ استفاده کنید.لازم به ذکر است که پخش دیجیتال به زودی در سراسر کشور قابل دریافت خواهد بود.

قیمت استثنایی : فقط 45000 تومان
برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر اینجا را کلیک نمایید . . .
برای خرید و سفارش این محصول بر روی آیکن زیر کلیک نمایید :
خرید پستی

ايربرا

برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر اینجا را کلیک نمایید . . .

پکیج طراحی ناخن مایا

برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر اینجا را کلیک نمایید . . .

خردكن نايسر دايسر پلاس

برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر اینجا را کلیک نمایید . . .

بيگودي جادويي

برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر اینجا را کلیک نمایید . . .

کیف رولی لوازم آرایش

براي مشاهده توضيحات و تصاوير بيشتر اينجا را کليک نماييد . . .

بستني ساز خانگي مجيک

براي مشاهده توضيحات و تصاوير بيشتر اينجا را کليک نماييد . . .

مانتو تابستانه سرمه

براي مشاهده توضيحات و تصاوير بيشتر اينجا را کليک نماييد . . .