photo برای خود و خانواده جوراب رو فرشی ببافید

یک روفرشی نرم و گرم می تواند بهترین هدیه برای کسانی باشد که دوستش دارید اگر شما بافتن آن را یاد بگیرید به سادگی میتوانید این کار را انجام بدهید.ابتدا دو کاموای ۱۰۰ گرمی و در دو رنگ مختلف ، میل شماره ی ۵/۲ را تهیه می کیند. در آغاز کار ۵۴ دانه با رنگ سبز سر بیاندازید، کار را با مدل نخودی ادامه دهید.برای بافت نخودی ابتدا ۱ رج از زیر بافته رج بعدی را از رو ببافید. در رج ۳ ، ۳ دانه را یکی کنید، دانه ی بعدی را ۱ دانه را ۳ تا کنید، سپس ۳ دانه را یکی کنید و دانه ی بعدی را ۳ تا کنید. بدین شکل رج را تا پایان ببافید.وقتی ۹ عدد دانه نخودی در بافت پدیدار شد. در نـوک انگشتان بافت تا ۱۰ دانه باقی مانده در هر رج ۲+۲ دانه کم کنید تا نـوک انگشتان روفرشی نمایان شود. به همین خاطر دانه های باقی مانده را در نخ کرده به هم بدوزید.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲ دی ۱۳۹۰