photo دلیل مردن یاسر عرفات

راز مرگ یاسر عرفات توسط روزنامه الدیار لبنان فاش شد . بالشی که شبها با امنیت سر روی او می گذاشت آغاشته به سمی بی بو و بی رنگ بود که این سم کم کم در بدن او نفوذ کرد. مقامات وقت فرانسوی این موضوع را فاش نکردند زیرا نگران رویارویی با اسرائیل بودند در نتیجه ژاک شیراک رئیس جمهوری وقت فرانسه دستور داد این مسئله به عنوان رازی برای دولت فرانسه باقی بماند.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۰ خرداد ۱۳۹۲