photo دوخت دامن مدل ماهی و دامن ترک موج دار با الگو

در این آموزش قصد داریم آموزش دوختن دو دامن زیبا و پر طرفدار به نامهای دامن ترک موجدار و ماهی را اموزش دهیم . این دامنها برای بلند تر نشان دادن قد کاربرد بیشتری دارد هم چنین دامن ماهی فرم زیبایی به اندام شما خواهد بخشید. برای اندازه گیری دامن ترک موج دار اول باید الگو بکشید . برای رسم الگو نخست باید با دقت اندازه های کسی را که می خواهید برایش دامن بدوزید بگیرید. شما به اندازه های زیر نیاز دارید:
دور کمر=؟ برای دور کمر ۱ متر را در گودترین قسمت کمر قرارداده ، کمر را اندازه می گیریم
دور باسن=؟۳ متر را در قسمت برجسته باسن ازپشت قرارداده دور باسن را اندازه می گیریم .
قد دامن=؟ متر را در قسمت پهلو روی خط کمر قرار داده، قد دامن را اندازه می گیریم .
ابتدا الگوی اولیه ی دامی ترک را می کشیم، مدل ۶ ترک یا ۸ ترک این دامن بسیار زیبا است و اجرای مدل روی ۶ یا ۸ ترک یکسان است.
آموزش رسم الگو : ازنقطه ی ۱ به اندازه ی دلخواه ۲۰ تا ۲۵ سانت بالا می رویم تا نقطه ی ۲ به دست آید.
نقطه ۲ را به طرف گونیا می کنیم تا نقاط ۳ و۴ به دست آید.
ازنقاط ۵ و۶ به اندازه ی دلخواه ۷ تا۱۵ سانت بیرون می رویم تا نقاط ۸ و۹ به دست آید.
نقطه ی ۷ را به نقطه ی ۳ وصل می کنیم . نقطه ی ۸ را به نقطه ی ۴ وصل می کنیم .
اندازه ی ۳ به ۵ هر چقدر بود ازنقطه ی ۳ به همان مقدار پایین می آییم تا نقطه ی ۹ به دست آید . نقطه ی ۹ را به ۵ وصل می کنیم.
اندازه ی ۴ به ۶ هر چقدر بود از نقطه ی ۴ به همان مقدار پایین می آییم تا نقطه ی به دست آید . نقطه ی ۱۰ را به ۶ وصل می کنیم .
مناطق هاشور خورده را قیچی کرده دور می ریزیم.
از این الگو به تعداد مورد نیاز درآورده به هم می دوزیم.
******************
photo دوخت دامن مدل ماهی و دامن ترک موج دار با الگو

این دامن که فوق العاده تن خور زیبایی دارد  برای افرادی که باسن بزرگی دارند زیاد جالب نیست چون روی باسن تنگ و چسبان است و این باسن را بزرگتر نشان می دهد. در ضمن قد دامن باید حتما نا نوک انگشتان باشد وگرنه چهره ی زشتی پیدا میکند.

طریقه ی رسم الگوی دامن ماهی : ابتدا الگوی ترک را طبق درس دامن ترک رسم کرده، سپس از نقطه ی ۱ به اندازه ی قد زانو (کمر تا زانو) پایین می آییم تا نقطه ی ۳ به دست آید. از نقطه ی ۱، قد دامن (کمر تا زمین) را به پایین اندازه می زنیم تا نقطه ی ۴ به دست آید. نقاط ۳ و ۴ را به دو طرف گونیا می کنیم. از نقاط ۷ و ۸ به اندازه ی دلخواه ۱۰ تا ۲۰ سانت بیرون می رویم تا نقاط ۹ و ۱۰ به دست آید. از نقاط ۵ و ۶ به اندازه ی ۱ تا ۲ سانت داخل می شویم تا نقاط ۱۳ و ۱۴ به دست آید. نقطه ی ۱۳ را از بالا به ۱۱ و از پایین به ۹ وصل می کنیم. نقطه ی ۱۴ را زا بالا به ۱۲ و از پایین به ۱۰ وصل می کنیم.
– فاصله ی ۵ تا ۷ را اندازه زده، هر چه قدر بود از نقطه ی ۱۳ به همان مقدار پایین می رویم تا ۱۵ را به ۷ وصل می کنیم.
– فاصله ی ۷ تا ۸ را اندازه زده، هر چه قدر بود از نقطه ی ۱۴ به همان مقدار پایین می رویم تا ۱۶ به دست آید. نقطه ی ۱۶ را به ۸ وصل می کنیم. قسمت های هاشور خورده را قیچی کرده، دور می ریزیم.
زیر دامنی این دامن مانند خود دامن در آورده می شود و از جنس ارگانزا یا همان پارچه آهاردار است.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۴ بهمن ۱۳۹۰