photo زندگی جهنمی ۷ هوو با همدیگر

تریسی شارپ زنی ۴۶ ساله است که شوهرش را با ۶ زن دیگر قسمت کرده و همه ی آنها با همدیگر در یک مزرعه زندگی میکنند. این زن اعلام کرده که زندگی جهنمی داشته و مجبور بوده مدام حسادتهای زنان دیگر و دعواهای آنها را با هم تحمل کند ،  برای همین دست فرزندانش را گرفته و خانه جهنمی و شوهرش را ترک کرده است .  این مرد تنوع طلب در نهایت فقر و بیچارگی که داشته تا کنون از ۷ همسر خود دوازده فرزند دارد .

photo زندگی جهنمی ۷ هوو با همدیگر

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۴ بهمن ۱۳۹۱