معرفی تمام دانشگاه های ایران که روانشناسی دارند

عکس, معرفی تمام دانشگاه های ایران که روانشناسی دارند

شاید اطلاع از دانشگاه هایی که رشته ی روانشناسی و گرایشهای این رشته را دارند شما را در یک انتخاب رشته ی موفق تر کمک کند.

دانشگاه تهران :
گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره
مشاوره‌ و راهنمایی‌ : کارشناسی
مشاوره : کارشناسی ارشد
روان‌شناسی‌ تربیتی : کارشناسی ارشد، دکتری ‌
روان‌شناسی‌ عمومی‌ : دکتری
گروه روانشناسی
روان شناسی بالینی : کارشناسی، کارشناسی ارشد
روان شناسی عمومی : کارشناسی ارشد، دکتری
سلامت روان : دکتری
گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی : کارشناسی ارشد

بقیه توضیحات در ادامه ی مطلب قرار گرفته به ادامه مراجعه کنید….

دانشگاه اراک
روانشناسی عمومی : کارشناسی

_____________________________________________________

دانشگاه ارومیه
روانشناسی تربیتی : کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی : کارشناسی ارشد
_____________________________________________________
دانشگاه الزهرا
روانشناسی بالینی : کارشناسی و کارشناسی ارشد
روانشناسی کودکان استثنایی : کارشناسی
روان شناسی تربیتی : کارشناسی ارشد و دکتری
مشاوره و راهنمایی : کارشناسی و کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی : ارشد و دکتری
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
آموزش کودکان استثنائی : کارشناسی، کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی : کارشناسی، کارشناسی ارشد
روانشناسی صنعتی و سازمانی : کارشناسی، کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی : کارشناسی ارشد
روانشناسی : دکتری
راهنمایی و مشاوره : کارشناسی
مشاوره شغلی : کارشناسی ارشد، دکتری
مشاوره خانواده : کارشناسی ارشد، دکتری

_____________________________________________________

دانشگاه بجنورد
راهنمایی ومشاوره: کارشناسی
دانشگاه بوعلی سینا همدان
روانشناسی عمومی : کارشناسی
روانشناسی تربیتی : کارشناسی ارشد

_____________________________________________________

دانشگاه بیرجند
روانشناسی عمومی : کارشناسی
روانشناسی تربیتی : کارشناسی ارشد
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
روانشناسی عمومی : کارشناسی، کارشناسی ارشد
روانشناسی تربیتی : کارشناسی ارشد

_____________________________________________________

دانشگاه تربیت معلم تهران
روانشناسی بالینی : کارشناسی، کارشناسی ارشد
مشاوره شغلی: کارشناسی ارشد، دکتری
روان‌شناسی‌ تربیتی : کارشناسی ارشد، دکتری

_____________________________________________________
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
روانشناسی عمومی : کارشناسی ارشد
روان‌شناسی‌ تربیتی : کارشناسی ارشد

_____________________________________________________

دانشگاه تربیت مدرس
روانشناسی عمومی : کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی : دکتری

_____________________________________________________

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
روان‌شناسی‌ تربیتی : کارشناسی ارشد

_____________________________________________________

دانشگاه تبریز دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی
روان شناسی بالینی : کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی کودک : کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی : کارشناسی ارشد، دکتری
روانشناسی مدرسه : کارشناسی ارشد
اعصاب شناختی : دکتری
روانشناسی تربیتی : کارشناسی ارشد، دکتری

_____________________________________________________

دانشگاه رازی کرمانشاه
راهنمایی ومشاوره : کارشناسی، کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی : کارشناسی، کارشناسی ارشد

_____________________________________________________

دانشگاه فردوسی مشهد ( دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی)
آموزش و پرورش کودکان استثنایی: کارشناسی
روان شناسی بالینی :کارشناسی، کارشناسی ارشد
روان شناسی عمومی :کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
روان شناسی کودکان استثنایی :کارشناسی
روان شناسی تربیتی :کارشناسی ارشد، دکتری
روان شناسی مشاوره و خانواده: کارشناسی ارشد

_____________________________________________________

دانشگاه شهید بهشتی
گروه روانشناسی
روان شناسی بالینی: کارشناسی، تعداد۸۲ نفر، دکتری
روان شناسی کودکان استثنایی : کارشناسی ، تعداد۸۸ نفر
روان شناسی بالینی کودک و نوجوان : کارشناسی ارشد، تعداد ۲۱ نفر
روان شناسی عمومی : کارشناسی ارشد ، تعداد ۳۰ نفر دکتری ، تعداد۱۲نفر
روان شناسی تربیتی : کارشناسی ارشد ، تعداد ۲۰ نفر،  دکتری ، تعداد ۷ نفر
روانشناسی خانواده درمانی : کارشناسی ارشد
گروه مشاوره
راهنمایی و مشاوره : کارشناسی ، تعداد ۱۱۲ نفر
مشاوره خانواده : کارشناسی ارشد، تعداد ۲۵ نفر
مشاوره مدرسه : کارشناسی ارشد، تعداد ۱۹ نفر

_____________________________________________________

دانشگاه زنجان دانشکده علوم انسانی
روانشناسی عمومی : کارشناسی، تعداد ۱۷۷ نفر، کارشناسی ارشد
مشاوره : کارشناسی، تعداد ۵۹ نفر

_____________________________________________________

دانشگاه خلیج فارس – بوشهر
روانشناسی عمومی : کارشناسی ارشد

_____________________________________________________

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان
روانشناسی عمومی : کارشناسی، کارشناسی ارشد

_____________________________________________________

دانشگاه شهرکرد
راهنمایی و مشاوره : کارشناسی

_____________________________________________________

دانشگاه شهید باهنر کرمان
روانشناسی عمومی : کارشناسی، کارشناسی ارشد

_____________________________________________________

دانشگاه شهید چمران – اهواز
راهنمایی و مشاوره : کارشناسی، کارشناسی ارشد
روان‌شناسی‌ تربیتی : کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی : دکتری
روانشناسی بالینی : کارشناسی ارشد، دکتری
روانشناسی صنعتی سازمانی : کارشناسی، کارشناسی ارشد

_____________________________________________________

دانشگاه شیراز
آموزش کودکان استثنایی : کارشناسی ۱۶۰ نفر، کارشناسی ارشد ۲۷ نفر
روانشناسی تربیتی : کارشناسی ارشد ۴۹ نفر، دکتری ۱۰ نفر
روانشناسی بالینی : کارشناسی ۲۱۵ نفر، کارشناسی ارشد، تعداد ۳۸ نفر
روانشناسی بالینی             http://www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=2543
روانشناسی تربیتی           http://www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=2556
آموزش کودکان استثنایی   http://www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=2532
دانشگاه کاشان گروه آموزشی روانشناسی
روانشناسی عمومی :  کارشناسی
روان‌شناسی‌ تربیتی : کارشناسی ارشد

_____________________________________________________

دانشگاه کردستان
روانشناسی بالینی : کارشناسی ارشد
دانشگاه گیلان- رشت
راهنمایی ومشاوره : کارشناسی
روانشناسی عمومی : کارشناسی، کارشناسی ارشد

_____________________________________________________

دانشگاه لرستان- خرم آباد
روانشناسی عمومی : کارشناسی

_____________________________________________________

دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل
راهنمایی ومشاوره: کارشناسی
روانشناسی عمومی : کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
روانشناسی بالینی: کارشناسی، کارشناسی ارشد

_____________________________________________________

دانشگاه ملایر
روانشناسی عمومی : کارشناسی

_____________________________________________________

دانشگاه هرمزگان- بندر عباس
راهنمایی ومشاوره : کارشناسی، کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی : کارشناسی

_____________________________________________________

دانشگاه یزد
روانشناسی عمومی : کارشناسی
روان‌شناسی‌ تربیتی : کارشناسی ارشد
مجتمع آموزش عالی اردکان
راهنمایی ومشاوره : کارشناسی
روانشناسی عمومی : کارشناسی
اموزش عالی کازرون
روانشناسی عمومی : کارشناسی

_____________________________________________________

دانشگاه شاهد تهران
روانشناسی بالینی : کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
روانشناسی عمومی : دکتری

_____________________________________________________

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
روانشناسی بالینی: کارشناسی ارشد، دکتری
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی : کارشناسی ارشد
مشاوره : کارشناسی ارشد

_____________________________________________________

دانشگاه علوم پزشکی و … ایران
روانشناسی بالینی : کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

_____________________________________________________

دانشگاه علامه طباطبایی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی : کارشناسی، کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی : کارشناسی، کارشناسی ارشد
مشاوره : کارشناسی ارشد
روانشناسی تربیتی :کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
روانشناسی عمومی : کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
مشاوره شغلی : دکتری

_____________________________________________________

دانشگاه سمنان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی بالینی : کارشناسی، کارشناسی ارشد
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی : کارشناسی
روانشناسی عمومی : کارشناسی ارشد
روان‌شناسی‌ تربیتی : کارشناسی ارشد
تعداد دانشجوی کارشناسی : ۵۳۶
تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد : ۱۳۰
تعداد دانشجوی دکتری : –

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۴ مرداد ۱۳۹۱


خرید پستی گیرنده تلویزیون دیجیتال DVB T مخصوص کامپیوتر و لپ تاپ

گیرنده تلویزیون دیجیتال DVB-T
دریافت ۲۵ کانال رادیویی وتلویزیونی با کیفیت DVD بدون نیاز به اینترنت
اتصال به کامپیوتر و لپ تاپ از طریق پورت USB
دارای آنتن پرتابل مگنت دار و قابلیت اتصال به آنتن هوایی
دارای نرم افزار قدرتمند برای نمایش تصاویر دریافتی
قابلیت ضبط برنامه های در حال پخش با کیفیت بالا
قابلیت تهیه عکس وذخیره بر روی هارد دیسک از برنامه های درحال پخش
دریافت کلیه کانال های رادیویی وتلویزیونی به صورت دیجیتال

شبکه های قابل دریافت :
شبکه های ۱(سراسری) – ۲(سراسری) – ۳(جوان و ورزش) – ۴(علم و تکنولوژی) – ۵(تهران) – ۶(خبر) – ۷(آموزش) – ۸(معارف) – ۹(مستند) – ۱۰(جام جم) – ۱۱(iFilm – آی فیلم) – ۱۲(PressTV پرس تی وی) – ۱۳(العالم) – ۱۴(شما) – ۱۵(بازار) + ۱۰ شبکه رادیویی

ویژگی ها :
- گیرنده ۱۵ کانال داخلی و ماهواره ای ایران و ۱۰ شبکه رادیویی
– مشاهده شبکه های تلویریونی با کیفیت ماهواره (DVD) به صورت دیجیتال بدون نیاز به دیش
– تامین برق مورد نیاز از پورت usb ، بدون نیاز به آداپتور خارجی
– امکان تهیه عکس از برنامه های در حال نمایش
– اتصال آسان از طریق پورت usb
– امکان تهیه لیست کانال های مورد علاقه
– گارانتی تعویض

توجه : اگر شهر شما هنوز پخش دیجیتال را پشتیبانی نمی کند میتوانید از این گیرنده به عنوان تلویزیون آنالوگ استفاده کنید.لازم به ذکر است که پخش دیجیتال به زودی در سراسر کشور قابل دریافت خواهد بود.

قیمت استثنایی : فقط 45000 تومان
برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر اینجا را کلیک نمایید . . .
برای خرید و سفارش این محصول بر روی آیکن زیر کلیک نمایید :
خرید پستی

ايربرا

برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر اینجا را کلیک نمایید . . .

پکیج طراحی ناخن مایا

برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر اینجا را کلیک نمایید . . .

خردكن نايسر دايسر پلاس

برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر اینجا را کلیک نمایید . . .

بيگودي جادويي

برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر اینجا را کلیک نمایید . . .

کیف رولی لوازم آرایش

براي مشاهده توضيحات و تصاوير بيشتر اينجا را کليک نماييد . . .

بستني ساز خانگي مجيک

براي مشاهده توضيحات و تصاوير بيشتر اينجا را کليک نماييد . . .

مانتو تابستانه سرمه

براي مشاهده توضيحات و تصاوير بيشتر اينجا را کليک نماييد . . .