آن‌ دسته از داوطلبانی که اسامی آنان در ردیف معرفی ‌شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شامل: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)- دانشگاه شهید مطهری- دانشگاه مذاهب اسلامی در مراکز آموزشی (تهران، سنندج و زاهدان) – دانشگاه صنعتی مالک ‌اشتر- دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران- دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران- بورسیه رشته‌های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارتش ‌جمهوری ‌اسلامی‌ ایران در دانشگاههای علوم پزشکی کشور- دانشکده غیرانتفاعی علوم حدیث(شهرری) ـ دانشکده غیرانتفاعی اصول‌الدین (در مراکز آموزشی تهران ، قم، دزفول و ساوه) – دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا…(عج) – مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سوره – دانشگاه امام صادق(ع) – دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری قرارگرفته‌اند‌ و از روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۵/۹۰ در سایت این سازمان درج خواهد شد، به مفاد این اطلاعیه معطوف می‌دارد:

بقیه در ادامه مطلب…
روش گزینش رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص ( به جز رشته‌های تحصیلی دانشگاه امام صادق«ع»)
۱- گزینش چندبرابر ظرفیت معرفی ‌شدگان با توجه به شرایط و ضوابط آزمون سراسری سال۱۳۹۰، در هر گروه آزمایشی از بین متقاضیانی که با اطلاع از شرایط و ضوابط اختصاصی هر رشته با علامتگذاری مورد یا موارد به صورت اینترنتی در سایت سازمان از تاریخ ۸/۴/۹۰ تا ۲۲/۴/۱۳۹۰ علاقه‌مندی خود را به رشته یا رشته‌های مذکور مشخص و حد ‌نصاب نمره علمی لازم را احراز نموده‌اند، براساس نمره کل حاصل از آزمون عمومی، اختصاصی و با توجه به سهمیه و درصد جنس ، در هر یک از رشته‌های فوق، انجام و فهرست اسامی معرفی‌شدگان هر رشته تا چند برابر ظرفیت مورد نیاز هر مؤسسه استخراج شده است.
۲- معرفی‌شدگان هر رشته لازم است براساس برنامه زمانی مندرج در این اطلاعیه برای شرکت در مراحل مختلف مصاحبه و معاینه و یا سایر مراحل گزینش رشته‏های مربوط، در تاریخهای تعیین شده با به همراه داشتن مدارک مورد نیاز به محل ذیربط مراجعه نمایند.
۳- کلیه معرفی‌شدگانی که فهرست اسامی آنان برای مصاحبه، معاینه و یا سایر مراحل گزینش هریک از رشته‌های فوق در سایت سازمان اعلام گردیده است (به استثناء معرفی شدگان در رشته‌های موسسات مندرج در تبصره۲ ذیل) باید به هنگام انتخاب رشته کدرشته‌محلهای این دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (رشته‌ای که در آن معرفی شده‌اند) را در یکی از اولویت‌های اول تا نهم (قبل از اولویت دهم) درج نمایند. بدیهی است کدرشته تحصیلی مذکور که بعد از اولویت نهم انتخاب شده باشد ، حذف و در مقابل ستون مربوط به نتیجه مندرج در کارنامه نهایی آزمون آنان عدد (۱) به معنی عدم رعایت ضوابط ازسوی داوطلب درج می‌گردد .
تبصره ۱- داوطلبانی که علاقمندی خود را به دو مورد و یا دو رشته اعلام نموده‌اند و فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‌ شدگان دو مورد و یا دو رشته در سایت سازمان درج شده است‌، باید به هنگام انتخاب رشته، کد رشته‌های مذکور را قبل از اولویت دهم (تا اولویت نهم) انتخاب نمایند ، در غیر ‌این صورت کد رشته‌های انتخابی مذکور حذف خواهد شد.
تبصره ۲- داوطلبانی که در ردیف معرفی‌ شدگان رشته‌‌های‌ تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی و دانشگاه صنعتی مالک اشتر قرار گرفته‌اند در زمان انتخاب رشته لازم است کد رشته‌های مذکور را از اولویت اول تا اولویت سی‌ام، انتخاب نمایند. بدیهی ‌است‌ کد ‌رشته‌ تحصیلی ‌مذکور‌ که بعد ‌از ‌اولویت‌ سی‌ام انتخاب ‌شده ‌باشد، حذف و در مقابل ستون مربوط به نتیجه مندرج در کارنامه نهایی آزمون آنان عدد (۱) به معنی عدم رعایت ضوابط ازسوی داوطلب درج می‌گردد .
۴- درگزینش نهایی هر رشته منحصراً کسانی از سوی این سازمان پذیرش خواهند شد که برابر برنامه زمانی در مصاحبه، معاینه و یا سایر مراحل گزینش این اطلاعیه شرکت نموده و در این مرحله موفق شده باشند و صلاحیت عمومی آنان نیز توسط هیأت مرکزی گزینش ذیربط تائید شده باشد و ضوابط درج  کدرشته محل و یا کدرشته‌محلها در اولویت‌های اعلام شده در فرم انتخاب رشته را رعایت نموده و همچنین حدنصاب نمره علمی نهایی برای هر رشته را کسب نمایند. فهرست پذیرفته شدگان نهایی این قبیل رشته ها به همراه اعلام نتایج رشته‌های متمرکز در شهریورماه اعلام خواهد شد.
۵- به اطلاع کلیه علاقه مندان به تحصیل رشته های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشکده های علوم قرآنی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم وابسته به سازمان اوقاف وامور خیریه،  دانشگاه شاهد و  هنراسلامی تبریز می رساند، درصورتیکه مجاز به انتخاب رشته باشند بدون محدویت در انتخاب رشته می‌توانند رشته‌های این دانشگاهها را از اولویت ۱ تا ۱۰۰ درهر اولویتی که تمایل داشته باشند، انتخاب نمایند. اسامی معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت  براساس اولویت انتخاب رشته‌های تحصیلی در فرم انتخاب رشته انجام خواهد شد و داوطلبان در صورت تمایل می توانند نسبت به انتخاب رشته‌های این دانشگاهها براساس شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای  انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) اقدام نمایند. ضمناً فهرست معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت برای انجام مراحل مصاحبه ، معاینه وسایر مراحل گزینش بعد از مرحله انتخاب رشته‌ و در هفته اول شهریور ماه اعلام خواهد شد .
تذکرات خیلی مهم :
الف- داوطلبانی‌ که علاقمندی ‌خود را به رشته یا‌ رشته‌های ‌دارای شرایط خاص نشان‌ داده‌اند و ‌فهرست ‌اسامی ‌آنان جزو‌ معرفی‌ شدگان‌ رشته ‌یا‌ رشته‌های ‌مذکور نمی‌باشد، مردود علمی در مرحله معرفی چندبرابر ظرفیت بوده و مجاز ‌به ‌انتخاب ‌رشته‌ یا‌ رشته‌های ‌تحصیلی ‌مربوط نخواهند ‌بود.
ب- انتخاب‌ رشته‌های ‌تحصیلی به صورت اینترنتی در سایت سازمان به نشانی www.Sanjesh.org انجام می‌پذیرد ، لذا ‌به ‌آن‌ دسته‌ از داوطلبان معرفی شده چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص توصیه می‌گردد که در موعد مقرر (از تاریخ ۱۷/۵/۹۰ لغایت ۲۳/۵/۹۰) با رعایت ضوابط و شرایط اعلام شده نسبت به انتخاب رشته‌های تحصیلی خود به صورت اینترنتی در سایت سازمان اقدام نمایند. ضمناً لازم به تاکید است انتخاب رشته منحصراً به صورت اینترنتی بوده و به درخواست های غیر از روش اینترنتی ترتیب اثرداده نمی شود.
د- معرفی داوطلبان به عنوان چند برابر ظرفیت ، به منزله قبولی درموسسات آموزش عالی نمی‌باشد و کلیه‌ معرفی ‌‌شدگان‌ لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مصاحبه، معاینه و آزمون علمی و یا مراحل مختلف‌ گزینش‌ در تاریخهای‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعیین‌ شده‌ از طرف مؤسسات مراجعه‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ عدم‌ مراجعه‌ داوطلبان‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ فوق به‌ منزله‌ انصراف‌ قطعی‌ از گزینش‌ در رشته‌ یا رشته‌های‌ ذیربط تلقی‌ خواهد شد و این فرصت قابل تمدید و یا تکرار نمی باشد و یا برگزاری آن بصورت انفرادی برای هیچ داوطلبی و تحت هیچ شرایطی میسر نمی‌باشد.
ضمناً داوطلبان گرامی می توانند سوالات خود را با شماره‌ تلفنهای‌ (۹- ۸۸۹۲۳۵۹۵-۰۲۱) درساعت اداری ، یا بخش پاسخگویی اینترنتی سایت سازمان به نشانی www.Sanjesh.org مطرح و از مراجعه حضوری به این سازمان خودداری فرمایند.
برنامه زمان و مکان مراجعه و مدارک‌ لازم برای معرفی ‌‌شدگان رشته‌های‌‌‌ تحصیلی ‌دارای‌‌ شرایط‌‌ خاص کلیه دانشگاهها‌ و مؤسسات آموزش‌ عالی

۱- معرفی ‌شدگان‌ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) :
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌ تحصیلی کارشناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اعلام گردیده‌، لازم ‌است‌ از تاریخ ۲۰/۵/۹۰ لغایت ۳۱/۵/۹۰ ، برای تکمیل فرم مربوط و دریافت اطلاع بیشتر به یکی از سایت های مؤسسه به نشانی  www.ikvu.ac.ir ،  www.ikdu.ir و  www.iki.ac.ir مراجعه نمایند. داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر نیز می‌توانند با شماره تلفنهای ۵-۲۹۰۸۱۹۳ (کد ۰۲۵۱) داخلی ۱۳۵ تماس حاصل ‌نموده و یا با پست الکترونیکی  Law.office@qabas.net  مکاتبه و یا به آدرس قم – بلوار محمد امین (ص)- خیابان گلستان- پلاک ۲۷ بصورت حضوری مراجعه کنند.

۲- معرفی ‌شدگان‌ رشته‌های تحصیلی دانشگاه شهیدمطهری:
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی دانشگاه شهیدمطهری اعلام گردیده ‌، لازم ‌است‌ حداکثرتا ۵ روز پس از اعلام اسامی چندبرابرظرفیت  با یکی از واحدهای زیر وبراساس استان محل سکونت خود برای تعیین روز مصاحبه وسایر مراحل گزینش تماس تلفنی برقرار نمایند لازم به ذکر است تماس بعد از مدت ۵ روز یا عدم مراجعه جهت انجام تعیین روز مصاحبه سایر مراحل پذیرش به منزله انصراف از تحصیل در این دانشگاه خواهد بود و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه شهید مطهری به نشانی www.motahari.ac.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۳۵۶۸۷۸۷ (کد ۰۲۱) تماس حاصل نمایند.
الف‌- کلیه داوطلبان استانهای خراسان (شمالی ، جنوبی و رضوی) ، گلستان و مازندران به نشانی: مشهد ـ بلوار هفده شهریور ـ هفده شهریور جنوبی۲- جنب پمپ بنزین مراجعه نمایند. تلفن: ۸-۳۴۱۸۲۵۵ (کد ۰۵۱۱)
ب- کلیه داوطلبان استان سیستان ‌و ‌بلوچستان به ‌نشانی: زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۱۱- مدرسه عالی شهید مطهری- واحد زاهدان مراجعه نمایند. تلفن: ۲۴۱۶۶۱۸ (کد ۰۵۴۱)
ج- کلیه داوطلبان‌ ‌استانهای‌ کرمان، یزد، فارس‌، هرمزگان، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، اصفهان، چهارمحال ‌و بختیاری و ‌خوزستان به ‌نشانی ‌یزد – بلوار آزادگان – به طرف ‌فرودگاه – مدرسه عالی ‌شهید مطهری مراجعه نمایند. تلفن: ۷۲۲۲۸۵۵ – ۷۲۲۵۴۰۰ –  ۷۲۱۴۶۸۸ (کد ۰۳۵۱)
د- داوطلبان استانها غیر از موارد بندهای (الف – ب- ج ) داوطلبان سایر استانها به نشانی‏ زیر مراجعه نمایند:
تهران- میدان بهارستان- دانشگاه شهیدمطهری تلفن: ۳۳۵۱۳۱۵۵ – ۳۳۱۳۸۴۸۹ – ۳۳۵۶۸۷۸۷ (کد ۰۲۱)
مدارک ‌مورد نیاز : ۱- چهار قطعه ‌عکس‌ ۴×۳ پشت‌ نویسی‌ شده‌. ۲- اصل‌ شناسنامه‌ و کارت ملی و دو ‌سری روگرفت از ‌تمام صفحات آن. ۳-تصویر گواهی موقت دیپلم و گواهی موقت پیش دانشگاهی.۴ – تصویر کارنامه نمره های کنکور سراسری. ۵- پرینت فرم تکمیل شده انتخاب رشته. ۸- درصورت تمایل تصویری از سایر مدارک فرهنگی ، اجتماعی ، بسیج ، شاهد ، ایثارگر و …
۳- معرفی ‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی درمراکزآموزشی (تهران-سنندج-زاهدان):
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی اعلام گردیده ، لازم است برای انجام مراحل مختلف گزینش و آزمون شفاهی با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و براساس برنامه زمانی مندرج در جدول شماره ۱ مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز: ۱-همراه‌ داشتن اصل‌شناسنامه عکسدار و ۲ برگ روگرفت از تمام صفحات. ۲- یک برگ تصویر کارت ملی  ۳-چهار قطعه عکس ۴×۳جدید پشت‌نویسی شده. ۴- اصل مدرک و یا گواهی تایید‌ شده پایان دوره پیش‌دانشگاهی و گواهی دوره سه ‌ساله‌ و‌ همچنین ریزنمرات ‌دوره سه ساله و پیش‌دانشگاهی و یا دیپلم (نظام ‌قدیم) و کارنامه ‌تحصیلی چهارساله ‌دوره‌ دبیرستان. ۵-اصل گواهی تائید ‌شده مبنی‌بر اعلام معدل‌کل (نظام قدیم و نظام جدید). ۶- اصل و تصویر دفترچه آماده به خدمت یا گواهی دال بر وضعیت نظام وظیفه (برای برادران). ۷- داوطلبان ایثارگر و آزاده در هنگام مراجعه باید معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا نیروی مقاومت بسیج و یا ستاد امور آزادگان را به همراه داشته باشند. ۸-پوشه و فنر پوشه یک عدد.
زمان و شیوه برگزاری آزمون شفاهی: ۱- زمان برگزاری آزمون از روز شنبه مورخ ۲۲/۵/۹۰ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۲۷/۵/۹۰ طبق جدول شماره ۱ خواهد بود. ۲- آزمون شفاهی شامل مواد امتحانی فرهنگ و معارف اسلامی، صرف و نحو، ترجمه متون قرآن، حدیث، احکام و اطلاعات عمومی خواهد بود.
تذکرات مهم: ۱-عدم شرکت در آزمون شفاهی، به‌منزله انصراف از ادامه مراحل گزینش تلقی‌‌شده و هیچ‌گونه حقی برای داوطلب باقی نمی‌ماند. ۲-به منظور انجام امور مقدماتی آزمون شفاهی کلیه داوطلبان موظفند‌ رأس ‌ساعت ۷:۳۰‌صبح ‌در روزهای مذکور‌ محل ‌دانشگاه ‌حضور ‌یابند.  ۳- داوطلبان برای اطلاع بیشتر می‌توانند با شماره تلفنهای ۶۶۴۶۵۲۵۲ – ۶۶۴۰۷۸۹۹ (داخلی ۴۰۹- ۱۱۶) از ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰ بعد از ظهر تماس حاصل نمایند.
جدول شماره ۱- برنامه زمانی شرکت در آزمون شفاهی دانشگاه مذاهب اسلامی
نام مراکز آموزشی

جنس

زمان

مکان انجام آزمون شفاهی
سنندج

خواهران

شنبه ۲۲/۵/۹۰ ساعت ۱۷-۸

سنندج –بلوار آزادگان-روبروی استادیوم ورزشی ۲۲ گلان
سنندج

برادران

یکشنبه ۲۳/۵/۹۰ ساعت ۱۷-۸

سنندج –بلوار آزادگان-روبروی استادیوم ورزشی ۲۲ گلان
زاهدان

خواهران

شنبه ۲۲/۵/۹۰ ساعت ۱۷-۸

زاهدان-خیابان دانشگاه –نرسیده به بلوار معلم-نبش دانشگاه ۳۵
زاهدان

برادران

یکشنبه ۲۳/۵/۹۰ ساعت ۱۷-۸

زاهدان-خیابان دانشگاه –نرسیده به بلوار معلم-نبش دانشگاه ۳۵
تهران

خواهران

دوشنبه ۲۴/۵/۹۰  و
سه شنبه ۲۵/۵/۹۰
ساعت ۱۵-۸

تهران–خیابان انقلاب-خیابان فلسطین جنوبی خیابان روانمهر-پلاک۳
تهران

برادران

چهارشنبه ۲۶/۵/۹۰ و
پنجشنبه ۲۷/۵/۹۰
ساعت ۱۵-۸

تهران–خیابان انقلاب-خیابان فلسطین جنوبی خیابان روانمهر-پلاک۳

تبصره- داوطلبانی که ۲ شعبه دانشگاه مذاهب اسلامی را انتخاب نموده اند برای انجام مصاحبه می بایست بر اساس اولویت اول خود اقدام نمایند.
۴- معرفی ‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه صنعتی مالک اشتر :
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی ‏شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی ‌دانشگاه صنعتی مالک ‌اشتر اعلام گردیده، لازم است ‌برای انجام مراحل مختلف گزینش با در دست داشتن مدارک ذیل الزاماً رأس ساعت ۸ صبح روزهای ‌تعیین ‌شده‌ در جدول شماره ۲ به ‌آدرس شاهین‌شهر ‌اصفهان- انتهای خیابان ‌فردوسی- دانشگاه صنعتی مالک ‌اشتر مراجعه نمایند.
۱- اصل کارت ملی و شناسنامه عکسدار به ‌همراه سه سری روگرفت کامل از تمام صفحات آن.۲ –  ۶ قطعه عکس ۴×۳ (گرفته شده در سال جاری با پشت‌نویسی مشخصات). ۳- اصل و روگرفت مدرک وضعیت نظام وظیفه ( الف-دارابودن دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت برای متولدین ۱۳۷۰ و قبل از آن. ب- دارابودن گواهی اشتغال به خدمت سربازی برای داوطلبان سرباز. ج- دارابودن کارت پایان خدمت جهت داوطلبان منقضی خدمت.) «متولدین سالهای  ۷۱ و بعد از آن نیازی به ارائه مدرک نظام وظیفه ندارند». ۴- اصل و روگرفت کارنامه دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی. ۵- پرینت کارنامه نتایج علمی داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۰٫  ۶- به همراه داشتن مشخصات شناسنامه ای و آدرس و تلفن همه اعضای خانواده (پدر-مادر-خواهر و برادر)جهت تکمیل فرمهای مربوطه.  ۷- بهمراه داشتن آدرس محل کار ، سکونت ،تلفن و مشخصات عمومی حداقل سه نفر از آشنایان یا دوستان نزدیک داوطلب.
تذکر مهم : داوطلبانی که طبق جدول زمانبندی اعلام شده به هر دلیلی در تاریخهای مقرر به دانشگاه مراجعه ننمایند به عنوان منصرف تلقی و به هیچ عنوان از آنان گزینش بعمل نخواهدآمد. ضمناً داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتربرای پاسخگوئی مراحل پذیرش می‌توانند با شماره تلفنهای۵۹۱۲۲۵۱-۵۹۱۲۵۹۰- و۵۹۱۲۴۶۰ (کد ۰۳۱۲) و برای پاسخگوئی گزینشی با تلفن تماس۵۹۱۲۳۴۱ (کد ۰۳۱۲) فقط در روزهای اداری از ساعت ۸ صبح الی ۱۵ تماس حاصل نمایند.

جدول شماره ۲- برنامه زمانی شرکت در مصاحبه رشته‌های تحصیلی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

روز

تاریخ

حرف اول نام ‏خانوادگی
سه‌شنبه

۲۵/۵/۹۰

الف تا س
چهارشنبه

۲۶/۵/۹۰

ش تا ی

۵- معرفی شدگان رشته‌های ‌تحصیلی ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌ارتش‌ جمهوری اسلامی ایران ، رشته‌های تحصیلی کاردانی و کارشناسی دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بورسیه‌ رشته‌های ‌تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی ارتش   داوطلبانی‌ که فهرست ‌اسامی ‌آنان در ردیف معرفی‏ شدگان‌ چند برابر‌ ظرفیت هر‌ یک ‌از رشته‌های‌ تحصیلی پزشکی و ‌پرستاری ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌ارتش‌ جمهوری اسلامی ایران، رشته‌های تحصیلی کاردانی و کارشناسی دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بورسیه‌ رشته‌های ‌تحصیلی پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سایر دانشگاههای علوم ‌پزشکی‌ و کاردانی مدارک پزشکی(مخصوص پرسنل پایورارتش ج.ا.ا) اعلام گردیده، لازم است با در دست داشتن مدارک مورد نیاز شامل اصل و ۳ نسخه روگرفت از تمام صفحات شناسنامه عکسدار داوطلب- یک سری روگرفت از تمام صفحات شناسنامه پدر و مادر- چنانچه داوطلب متأهل می‌باشد، یک سری روگرفت از تمام صفحات شناسنامه همسر- اصل مدرک پایان دوره متوسطه یا گواهی موقت پایان دوره متوسطه ویک برگ روگرفت با ریز نمرات پایان دوره متوسطه- یک برگ روگرفت مدرک تحصیلی یا گواهی اشتغال به تحصیل در دوره پیش دانشگاهی- اصل و روگرفت مدرک نظام وظیفه (گواهی اشتغال به تحصیل در دوره پیش دانشگاهی یا دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت یا کارت معافیت دائم غیر پزشکی تا ۲۲ سال سن ، مدت خدمت انجام وظیفه به سن داوطلب اضافه خواهدشد و معرفی نامه اعزام به مدارس برای شاغلین در ارتش)- عکس ‌۴×۳ تمام‌‌ رخ ۱۲ قطعه (در سال جاری گرفته شده باشد)- مشخصات بستگان (پدر ، مادر ، برادران ، خواهران ، پدربزرگ و مادربزرگ)- ارائه اصل گذرنامه (درصورت دارا بودن) – پرینت برگ انتخاب رشته کامل شده و همچنین لباس ‌و‌ کفش ‌ورزشی مناسب رأس‌ ساعت ۶:۳۰ صبح‌ (ساعت ۸ صبح درهای‌ ورودی بسته خواهد‌ شد) روزهای ‌تعیین‌ شده براساس جدول شماره ۳ به آدرس تهران- میدان ‌حر- خیابان‌ امام خمینی(ره) نرسیده به چهار راه کمالی- مدیریت‌ گزینش‌ و ‌استخدام‌ نزاجا مراجعه ‌نمایند. تلفن ‌تماس‌: ۶۶۹۷۳۱۴۶ (کد ۰۲۱)
نکات مهم : ۱- از پذیرش داوطلبان دارای معافیت پزشکی و افرادی که مدارک بالا را همراه نداشته باشند امتناع می‌گردد. ۲- مراحل گزینش ۲ الی ۳ روز به طول می‌انجامد و به علت محدودیت، ورود همراهان به محل پذیرش مقدور نمی‌باشد. ۳- داوطلبان توجه داشته باشند که حتماً کد رشته موردنظر را در برگه انتخاب رشته اینترنتی خود درج نمایند. ۴- معرفی‌شدگانی که در دو کد رشته اعلام تمایل نموده و معرفی شده‌اند، لازم است فقط یک‌بار جهت گزینش مراجعه نمایند و درصورت قبولی در مراحل گزینش برای هر ۲ کد رشته قبول منظور می‌گردند. ۵- از آوردن وسائل غیرضروری خودداری گردد.
جدول‌ شماره ۳- برنامه‌ زمانی شرکت در مراحل مختلف گزینش ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ارتش ج.ا.ا ، دانشکده پیراپزشکی ارتش ج.ا.ا ، بورسیه‌ رشته‌های دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سایر دانشگاههای علوم‌ پزشکی‌
رشته تحصیلی

روز و تاریخ مراجعه
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش و بورسیه پزشکی ، دندانپزشکی وداروسازی اجا در سایر دانشگاهها

شنبه

۲۲/۵/۹۰
علوم آزمایشگاهی و پروتز دندان

یکشنبه

۲۳/۵/۹۰
هوشبری ، اتاق عمل و تکنولوژی پرتو شناسی

دو‌شنبه

۲۴/۵/۹۰
کاردانی فوریت پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت

سه شنبه

۲۵/۵/۹۰
پرستاری و کاردانی مدارک پزشکی(مخصوص پرسنل پایور ارتش ج.ا.ا)

چهارشنبه

۲۶/۵/۹۰
۶- رشته ‌تحصیلی دانشکده غیردولتی و غیرانتفاعی علوم حدیث ـ شهرری
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏شدگان چند برابر ظرفیت رشته تحصیلی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده غیردولتی و غیرانتفاعی علوم حدیث اعلام گردیده، لازم است جهت ثبت نام و تعیین روز مصاحبه از ساعت۸:۳۰ الی  ۱۵ روزهای چهارشنبه مورخ ۱۹/۵/۹۰ وپنجشنبه ۲۰/۵/۹۰و یا شنبه مورخ ۲۲/۵/۹۰ با شماره تلفن ۶-۵۵۹۵۲۵۲۴ (کد ۰۲۱) داخلی ۲۰۹ تماس حاصل نمایند.
روزهای مصاحبه : یکشنبه مورخ ۲۳/۵/۹۰ لغایت چهارشنبه مورخ ۲۶/۵/۹۰ می باشد
مکان مصاحبه : تهران-شهرری– ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم- دانشکده علوم حدیث
مدارک مورد نیاز: ۱-همراه‌ داشتن اصل‌شناسنامه عکسدار و یا کارت ملی و ۱ برگ روگرفت از تمام صفحات. ۲-یک قطعه عکس ۴×۳جدید پشت‌نویسی شده. ۴-تصویر کارنامه آزمون سراسری.
۷- معرفی ‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصول‌الدین(درمراکزآموزشی تهران ،قم،دزفول وساوه)
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏شدگان چند برابر ظرفیت رشته های تحصیلی دانشکده غیردولتی و غیرانتفاعی         اصول الدین(واحدهای تهران ، قم ، دزفول و ساوه) اعلام گردیده ، لازم است جهت ثبت نام و مصاحبه از ساعت ۹ صبح الی ۱۶ عصر با در دست داشتن ۲ قطعه عکس۴×۳  –روگرفت شناسنامه و کارت ملی –روگرفت دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با توجه به جدول ذیل اقدام نمایند.
جدول شماره ۴- آدرس مراکز شرکت در مراحل مصاحبه دانشکده غیردولتی و غیرانتفاعی اصول الدین

شماره تلفن

آدرس

نام واحد

جنس وتاریخ

نام رشته

ردیف
۶ و۸۸۸۰۱۳۹۵-۰۲۱

تهران-خیابان ولی عصر(عج)-بالاتر از میدان ولی عصر(عج)-کوچه حمیدفخاری-پلاک۲۰

تهران

خواهران روزشنبه    ۲۲/۵/۹۰

علوم قرآن وحدیث

۱
خواهران روزیکشنبه ۲۳/۵/۹۰

فقه وحقوق اسلامی
خواهران روزدوشنبه ۲۴/۵/۹۰

زبان وادبیات عرب
برادران روزسه شنبه ۲۵/۵/۹۰

علوم قرآن وحدیث
برادران روزچهارشنبه۲۶/۵/۹۰

فقه وحقوق اسلامی
برادران روزپنجشنبه ۲۷/۵/۹۰

زبان وادبیات عرب
۷۷۷۳۵۲۵-۰۲۵۱

قم-فلکه جهاد-خیابان ۱۵ خرداد-۷۰متری عماریاسر-خیابان قدوسی-بالاتر از مجتمع مسکونی الغدیر

قم

خواهران روزشنبه    ۲۲/۵/۹۰

علوم قرآن وحدیث

۲
خواهران روزیکشنبه ۲۳/۵/۹۰

فقه وحقوق اسلامی
خواهران روزدوشنبه ۲۴/۵/۹۰

زبان وادبیات عرب
برادران روزسه شنبه ۲۵/۵/۹۰

علوم قرآن وحدیث
برادران روزچهارشنبه۲۶/۵/۹۰

فقه وحقوق اسلامی
برادران روزپنجشنبه ۲۷/۵/۹۰

زبان وادبیات عرب
۳۲۲۰۳۲۴-۳۲۲۱۶۶۳-۰۶۴۱

خیابان امام خمینی(ره) جنوبی-روبروی مصلی دزفول-جنب ورزشگاه شهید ناحی

دزفول

خواهران روزشنبه    ۲۲/۵/۹۰

علوم قرآن وحدیث

۳
خواهران روزیکشنبه ۲۳/۵/۹۰

فقه وحقوق اسلامی
خواهران روزدوشنبه ۲۴/۵/۹۰

زبان وادبیات عرب
برادران روزسه شنبه ۲۵/۵/۹۰

علوم قرآن وحدیث
برادران روزچهارشنبه۲۶/۵/۹۰

فقه وحقوق اسلامی
برادران روزپنجشنبه ۲۷/۵/۹۰

زبان وادبیات عرب
۴۲۰۳۶۹۰-۰۲۵۵

خیابان بسیج یک-فرعی اول(نظامی شرقی)

ساوه

خواهران روزشنبه    ۲۲/۵/۹۰

علوم قرآن وحدیث

۴
خواهران روزیکشنبه ۲۳/۵/۹۰

فقه وحقوق اسلامی
خواهران روزدوشنبه ۲۴/۵/۹۰

زبان وادبیات عرب
برادران روزسه شنبه ۲۵/۵/۹۰

علوم قرآن وحدیث
برادران روزچهارشنبه۲۶/۵/۹۰

فقه وحقوق اسلامی
برادران روزپنجشنبه ۲۷/۵/۹۰

زبان وادبیات عرب

۸- معرفی ‌شدگان رشته‌ های ‌تحصیلی دانشگاه علوم ‌پزشکی بقیه ‌ا…«عج»:
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏شدگان چند برابر ظرفیت رشته های تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…«عج» در گروه آزمایشی علوم تجربی اعلام گردیده ، براساس نظام عضویابی گزینش سپاه ،مراکزگزینش سپاه های استانی داوطلب معرفی شده را فراخوانی ونسبت به انجام فرایند گزینش از داوطلب اقدام بعمل خواهد آورد و داوطلبان لازم است پس از دعوت از سوی گزینش و عضویابی سپاه های استانی برای انجام مراحل مختلف گزینش با در دست داشتن مدارک لازم به مرکز گزینش و عضویابی سپاه مرکز استان محل سکونت خود مراجعه نمایند، ضمناً برنامه زمان و مکان مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق گزینش و عضویابی سپاه مرکز استان محل سکونت داوطلب به وی اعلام خواهد شد.
۹- معرفی ‌شدگان رشته‌های ‌تحصیلی مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سوره :
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سوره اعلام گردیده ، لازم است برای انجام مراحل مختلف گزینش با در دست داشتن مدارک لازم شامل: یک قطعه عکس ۴×۳ جدید تمام ‌رخ، اصل شناسنامه عکسدار وکارت ملی به همراه یک سری روگرفت از تمام صفحات آن و پرینت کارنامه مرحله اول آزمون سراسری بر اساس جدول شماره ۵ به آدرس تهران- خیابان آزادی- بین خوش و آذربایجان- نبش کوچه کامیاران- پلاک ۳۹۸- نگارخانه سوره مراجعه نمایند.
جدول شمار ۵- برنامه زمانی شرکت در مراحل مصاحبه کلیه رشته ها مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سوره
روز

زمان مراجعه

جنس داوطلب

ساعت مراجعه
یکشنبه

۲۳/۵/۹۰

خواهران

۱۴-۹
دوشنبه

۲۴/۵/۹۰

برادران

۱۴-۹
۱۰- معرفی ‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه امام صادق(ع) :
داوطلبانی‌ که ‌اسامی‌ آنان‌ به عنوان‌ معرفی ‌شدگان‌ چندبرابرظرفیت رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه امام صادق(ع) اعلام‌ گردیده ، لازم است برای اطلاع از برنامه زمان ومکان مراجعه جهت آزمون شفاهی دانشگاه به برنامه زمان بندی مراحل مصاحبه در پایگاه اینترنتی دانشگاه مراجعه نمایند ویا از طریق تماس تلفنی اعلام خواهد گردید.
نشانی سایت دانشگاه :
واحد برادران :   به نشانی ‌www.isu.ac.ir
واحد خواهران: به نشانی ‌www.isuw.ac.ir
تلفن های تماس واحد برادران:  ۵-۸۸۰۹۴۰۰۱ واحد خواهران :  ۷۶-۲۲۱۳۱۸۷۴ (کد ۰۲۱)

۱۱- معرفی‌ شدگان‌ رشته‌ تحصیلی علوم قضایی ‌‌ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری (دادگستری)- تهران
داوطلبانی‌ که ‌اسامی‌ آنان‌ به عنوان‌ معرفی ‌شدگان‌ رشته‌‌ تحصیلی علوم قضایی ‌‌دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری (دادگستری) تهران اعلام‌ گردیده، لازم‌ است‌ جهت تحویل مدارک و اخذ کارت ورود به جلسه مصاحبه ، به شرح جدول زیر راس ساعت ۹ صبح به آدرس تهران- خیابان انقلاب اسلامی- چهارراه کالج – خیابان خارک – دانشگاه علوم قضایی – هسته گزینش مراجعه نمایند.
تلفن های تماس ۶۶۷۰۷۰۲۴ (کد ۰۲۱) می‌باشد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام: ۱- شش قطعه‌ عکس‌ ۴×۳ پرسنلی پشت‌ نویسی شده ۲- اصل شناسنامه و روگرفت از تمامی‌ صفحات‌ (هر صفحه در یک کاغذ A4 باشد) ۳- اصل و روگرفت کارت ملی (دو رو در یک کاغذ A4 باشد) ۴- اصل و روگرفت گواهی دیپلم و پیش‌‌دانشگاهی که در آن معدل قید شده باشد (کارنامه فارغ التحصیلی پیش دانشگاهی). ۵- پرینتی از کارنامه آزمون سراسری ۶- داوطلبان ایثارگر، آزاده و بسیجی و بستگان درجه اول آنان، در هنگام مراجعه باید معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا نیروی مقاومت بسیج را به همراه داشته باشند.
جدول ‌شماره ۶- برنامه زمان‌بندی مراجعه داوطلبان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری(دادگستری)- دوره‌ روزانه

روز و تاریخ مراجعه

ترتیب حروف الفبا
پنجشنبه

۲۰/۵/۹۰

الف تا ح
جمعه

۲۱/۵/۹۰

خ   تا ص
شنبه

۲۲/۵/۹۰

ض تا گ
یکشنبه

۲۳/۵/۹۰

ل تا   ی
نکات مهم : ۱- برنامه زمانی و شیوه انجام مراحل و نوع مصاحبه‌ها در روز ثبت نام به داوطلبان اعلام می‌گردد. ۲- حضور داوطلب در روز ثبت‌‌نام الزامی است.۳- حداقل معدل دیپلم و پیش دانشگاهی ۱۴می‌باشد و شرط سن ۲۴ سال اعمال می‌گردد، لذا مقتضی است داوطلبانی که شرایط مذکور را ندارند برای ثبت نام مراجعه ننمایند و به هیچ وجه از آنان ثبت نام بعمل نخواهد آمد.۴ – داوطلبان به سایر شرایط و ضوابط اختصاصی دانشکده علوم قضائی مندرج در دفترچه شماره (۱) آزمون سراسری سال ۱۳۹۰ دقت فرمایند.
امتیازات ۱- بورس دانشجویی استخدام و اشتغال به کار در کادر قضایی دادگستری جمهوری اسلامی پس از فراغت از تحصیل در صورت برخورداری از صلاحیت های عمومی و علمی۲- دریافت ابلاغ کار آموزی ضمن تحصیل از ابتدای دوره تحصیلی۳- دریافت حقوق پایه دو قضایی از ابتدای دوره تحصیلی۴- احتساب سال های تحصیل در دانشکده به عنوان سوابق خدمت ۵- گذراندن خدمت سربازی در قالب اشتغال در قوه قضائیه۷- استفاده از خوابگاه در طول دوره تحصیلی۸- استفاده از خدمات بیمه درمانی .
تذکر: معرفی شدگان باید هنگام تکمیل فرم انتخاب رشته، کد رشته مربوط را در یکی از اولویت های اول انتخاب رشته خود انتخاب نمایند .

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۳ مرداد ۱۳۹۰